Esame Vilniuje ir Kaune

Tel. +370 (37) 201 433
Faks. +370 (37) 261 122

Vykdomos bankroto procedūros


Nacionalinė kredito unija, BKB

Įmonės kodas: 112041454
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Nutarties iškelti bankroto bylą data: 2013-02-15

Pranešame, kad bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ administratorius inicijuoja kreditorių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Vilniuje, Algirdo g. 75, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose.


Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi pripažino bankrutuojančią Nacionalinę kredito uniją bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Įmonės likvidatoriaus funkciją ir veiksmus, priskirtus įmonės likvidatoriui, pavesta atlikti bankroto administratoriui UAB „Verslo Konsultantai“


Dėl informacijos teikimo tvarkos:

2013 m. rugpjūčio 9 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime patvirtinta ši informacijos BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarka:

1. Ši informacijos kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiu būdu BKB „Nacionalinė kredito unija (toliau – Kredito unija) kreditoriams ir dalyviams teikiama informacija apie Kredito unijos bankroto bylos eigą. Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
2. Bankroto administratorius (toliau – Administratorius) teikia informaciją šiems asmenims:
1) Kredito unijos kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas teismo nutartimi;
2) Kredito unijos dalyviams (pajininkams).
3. Administratorius teikia visą informaciją apie bankroto bylos eigą šios Tvarkos 2 punkte išvardintiems asmenims.
4. Dokumentai, kuriais pateikiama informacija apie bankroto bylos eigą:
a) Kredito unijos kreditorių susirinkimo protokolų ir jų priedų kopijos;
b) Administratoriaus veiklos ataskaitų, patvirtintų Kredito unijos kreditorių susirinkimų nutarimais, kopijos;
c) su Kredito unijos bankroto byla susijusių teismų priimtų procesinių dokumentų kopijos.
5. Informaciją apie bankroto bylos eigą norintis gauti asmuo turi pateikti raštišką prašymą Administratoriui, nurodydamas, kokią informaciją ir dokumentus pageidauja gauti. Jeigu tokį prašymą pateikia informaciją turinčio teisę gauti asmens atstovas, kartu su prašymu pateikiami atstovavimą patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus.
6. Informaciją, susijusią su kreditorių susirinkimu (protokolai, priedai prie jų, kita papildoma medžiaga prie protokolų) Administratorius susirinkime dalyvavusiems kreditoriams pateikia be išankstinio prašymo per 3 darbo dienas po kreditorių susirinkimo protokolo pasirašymo. Kreditorių susirinkimo protokolo kopijos išsiuntimas kreditoriaus nurodytu elektroninio pašto adresu yra laikomas tinkamu pateikimu.
7. Kreditorių susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams ar jų atstovams informacija pateikiama šios Tvarkos 8 punkte nustatyta tvarka ir terminais, gavus raštišką kreditoriaus ar jo atstovo prašymą.
8. Administratorius visą informaciją ir dokumentus privalo pateikti informacijos reikalaujančiam asmeniui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos, prašymą pateikusio asmens pageidaujamu būdu (pasirašytinai arba išsiunčiant registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu). Jeigu prašomos informacijos pateikimas prašyme nurodytu būdu susijęs su neproporcingai didelėmis Administratoriaus darbo ir laiko sąnaudomis (didelė dokumentų apimtis ar kt.), Administratorius turi teisę pasirinkti kitą jam priimtiną informacijos pateikimo būdą.
9.  Kita informacija ar dokumentai, nesusiję su informacija apie Kredito unijos bankroto bylos eigą, šios Tvarkos 2 punkte nurodytiems asmenims teikiama atlygintinai ir jei asmuo turi teisę prašomą informaciją gauti (informacija nėra konfidenciali ir pan.). Suinteresuotam asmeniui ji pateikiama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo avansinio mokesčio sumokėjimo. Vieno dokumento puslapio kaina – 0,25 Lt. Informacija pradedama ruošti, sumokėjus į Administratoriaus įmonės kasą ar sąskaitą avansinį mokestį, kuris sudaro 50 proc. norimos gauti informacijos kiekio kainos. Su Administratoriaus įmone visiškai atsiskaitoma, jam pilnai atlikus paslaugą.
10. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti informaciją asmeniui, jei jo prašymas neatitinka šios Tvarkos nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą pateikti informaciją prašymą pateikęs asmuo yra informuojamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant atsisakymo teikti informaciją priežastis.
11. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti tokią informaciją, kuri yra viešai paskelbta, nurodant skelbimo šaltinį.
12. Teisė susipažinti su Kredito unijos dokumentais yra nesuteikiama tiems asmenims, su kuriais vyksta teisminiai ginčai, susiję su prašoma informacija, galinčia turėti įtakos teisminio ginčo eigai. Bet kokie šios Tvarkos pakeitimai, papildymai daromi kreditorių susirinkimo nutarimu.


2013 m. rugpjūčio 9 d. įvyks pirmasis bankrutuojančios KB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimas.

Primename, kad dalyvauti kreditorių susirinkimuose teisę turi kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas.


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė tikrinti 468 kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ indėlininkus, pretenduojančius gauti didesnes nei 65 tūkst. Lt išmokas.

Patikrinimo metu, remiantis VMI pateikta informacija, nustatyta, kad 23 asmenų pajamos, įvertinus jų patirtas išlaidas, gali būti nepakankamos disponuoti turimais indėliais. Siekiant nustatyti galimus neteisėto praturtėjimo atvejus, dėl šių 23 asmenų, turėjusių indėlius unijoje, bus atliekamas detalus tyrimas.

Šiandien, kovo 22 dieną, FNTT apie baigto patikrinimo rezultatus informavo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir įmonė įgijo pagrindą priimti sprendimą dėl kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ indėlininkų turėtų indėlių grąžinimo.

Bankroto administratorius ruošia informaciją kurią perduos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir nedelsiant bus organizuojamas indėlių išmokėjimas indėlininkams. Primename, kad indėlių grąžinimas vyksta per Danske banką.

Informacijos šaltinis: www.fntt.lt


Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinei kredito unijai iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui teikiami įvairūs užklausimai, reikalinga laikotarpiui, kol bus patvirtinta informacijos teikimo tvarka pirmajame kreditorių (kreditorių komiteto) susirinkime, nustatyti informacijos kreditoriams ir nariams (pajininkams) teikimo tvarką.

1. Administratorius teikia informaciją šiems asmenims:

a) indėlininkams, kreditoriams
b) nariams (pajininkams)
c) paskolų gavėjams, skolininkams

2. Administratorius 1 punkte nurodytiems asmenims teikia informaciją, susijusią konkrečiai su besikreipiančiu asmeniu. Bendro pobūdžio informacija skelbiama viešai, todėl tokios informacijos teikimui ši tvarka netaikoma.

3. Informaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia administratoriui raštu prašymą, konkrečiai nurodydamas, kokią informaciją administratorius turėtų pateikti. Prašyme privalo būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas, konkreti informacija dominanti asmenį, informacijos pateikimo būdas. Jei prašymą pateikia 1 punkte nurodytų asmenų atstovas, kartu su prašymu turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

4. Administratorius prašomą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu informacijos pateikimo būdu (paprastu, registruotu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiant pasirašytinai, suteikiant galimybę susipažinti su informacija ar kt.). Jei prašomos informacijos pateikimas prašyme nurodytu būdu būtų susijęs su neproporcingai didelėmis administratoriaus darbo ir laiko sąnaudomis (dėl didelės dokumentų apimties ar kitų pagrįstų priežasčių), administratorius turi teisę pasirinkti kitą jam priimtiną informacijos pateikimo būdą.

5. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti informaciją asmeniui, jei jo prašymas neatitinka šios tvarkos nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą pateikti informaciją prašymą pateikęs asmuo yra informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant atsisakymo teikti informaciją priežastis.


Atsižvelgdami į gaunamus užklausimus informuojame, kad pajininkams, kaip Nacionalinės kredito unijos dalyviams (nariams), finansinių reikalavimų, kylančių iš pajinio įnašo į Nacionalinę kredito uniją, bankroto administratoriui teikti nereikia. Šie reikalavimai nebus tvirtinami.
Tik atsiskaičius su visais Nacionalinės kredito unijos kreditoriais, pagal LR Kredito unijų įstatymo 76 straipsnyje nustatytą eilę, pajininkas turės teisę gauti kredito unijos turto dalį, proporcingą pajinio įnašo dydžiui.
Bankroto procedūros eigoje paaiškės, kokia turto dalis liks Nacionalinės kredito unijos nariams.
Nacionalinės kredito unijos nariams informacija apie bankroto procedūros eigą bus teikiama kreditorių komiteto patvirtinta tvarka.

Informuojame, kad po bankroto bylos Nacionalinei kredito unijai iškėlimo (2013-02-15) kredito unijos paskolų gavėjai įmokas už paskolas turi mokėti įprasta tvarka.

Įmokos pavedimą galima atlikti į vieną iš Nacionalinės kredito unijos sąskaitų:
LT79 7300 0100 9107 4068, AB Swedbank
LT57 7230 0000 0046 1001, UAB Medicinos bankas
LT43 7044 0600 0623 6327, AB SEB bankas

Mokėjimai grynaisiais pinigais nepriimami.

Iškilus klausimams galite kreiptis telefonu (8-37) 201 433, el. paštu info@administravimas.lt.


Pranešame, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė Nacionalinei kredito unijai (j. a. k. 112041454, buveinė Kalvarijų g. 140, Vilnius) bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-3260-781/2013). Nacionalinės kredito unijos administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ (Adresas korespondencijai: Raudondvario pl. 99, Kaunas; tel. (8 37) 201 433; el. p. info@administravimas.lt).

Nutartimi nustatytas dviejų mėnesių nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Reikalavimai pateikiami bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai“, adresu: Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas.


VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) vasario 15 d. daliai Nacionalinės kredito unijos indėlininkų pervedė draudimo išmokas į banką „Danske Bank“.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, kurie turėjo ne didesnes nei 65 tūkst. litų sumas, galės pasiimti jiems priklausančias draudimo išmokas nuo vasario 15 dienos. Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Indėlininkai gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank” skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Draudimo išmokų gavėjams, kurie iki draudimo išmokų mokėjimo pradžios yra tapę „Danske Bank” klientais, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie pradėjus išmokėti lėšas neturi sąskaitos „Danske Bank”, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Indėlininkai, apsisprendę lėšas pervesti į kito banko sąskaitą ar pasiimti grynuosius pinigus, turės atvykti į „Danske Bank” padalinį ir pateikti reikalingus dokumentus. Su savimi užtenka turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą, kuris išduotas ne anksčiau kaip 2003 metais.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, turėjusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, draudimo išmokų grąžinimas laikinai nepradedamas dėl nuo draudimo įmonės nepriklausančių aplinkybių. Draudimo išmokų mokėjimas šiems indėlininkams laikinai pristabdytas remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) 2013 m. vasario 8 d. raštu „Dėl draudimo išmokų mokėjimo sustabdymo“, kuriame nurodyta, kad dalies išmokų mokėjimas Nacionalinės kredito unijos indėlininkams turi būti laikinai pristabdytas dėl šiuo metu vykdomo tyrimo. Galimybę šiuo atveju stabdyti draudimo išmokų išmokėjimą numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis. FNTT ir Valstybinė mokesčių inspekcija kaip įmanoma greičiau patikrins indėlių lėšų įsigijimo teisėtumą ir nedarys jokių dirbtinių kliūčių sąžiningiems indėlininkams atgauti pinigines lėšas, laikytas Nacionalinėje kredito unijoje.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, turėję daugiau nei 65 tūkst. litų, vis tiek gali bet kuriame „Danske Bank” padalinyje atsidaryti sąskaitą, į kurią, pradėjus mokėti draudimo išmokas, draudimo lėšos bus pervestos automatiškai. Tokiu atveju papildomai į banką ateiti nebereikės. Indėlininkai, kurių draudimo išmoka siekia daugiau nei 65 tūkst. litų, turėtų laukti atskiro pranešimo apie išmokėjimą.

Draudimo įmonė bankui pervedė dalį draudimo išmokų, kurios šiuo metu sudaro 54 mln. 502 tūkst. litų draudimo išmokų, priklausančių 2617 Nacionalinės kredito unijos indėlininkams.

Nacionalinei kredito unijai draudžiamasis įvykis įvyko sausio 24 d.

Daugiau informacijos:

- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/, tel. (8 5) 213 5657;

- apie išmokų mokėjimo tvarką: www.danskebank.lt/unijos, tel. 1636;

- apie FNTT tyrimą: tel. (8 5) 271 7447.


Moratoriumo laikotarpio pranešimas

Nacionalinės kredito unijos indėlininkų dėmesiui:

2013m. vasario 7 d. NKU  laikinasis administratorius perdavė NKU indėlininkų sąrašus valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“, kuri organizuoja indėlių draudimo išmokų mokėjimą.

Informacija apie tai, kur ir kada indėlininkai galės kreiptis dėl jiems priklausančios draudimo išmokos, bus skelbiama interneto svetainėje www.iidraudimas.lt, taip pat žiniasklaidoje.


Moratoriumo laikotarpio pranešimas
Dėl moratoriumo laikotarpio pratęsimo:

Pranešame, kad 2013 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-15 Lietuvos banko valdyba pratęsė Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimo (moratoriumo) terminą iki 2013 m. vasario 28 d.


Moratoriumo laikotarpio pranešimas

Dėl indėlių grąžinimo:

- Indėliai, laikyti Nacionalinėje kredito unijoje yra apdrausti iki 345.280,00 Lt (100.000,00 eurų).

- Indėlininkams šiuo metu nereikia imtis jokių veiksmų, t.y. niekur nereikia kreiptis ar teikti informacijos apie savo turėtą indėlį.

- Indėlių draudimo išmokų mokėjimą organizuoja Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (VĮ IID).

- Apie parinktą banką, per kurį bus mokamos draudimo išmokos, bus paskelbta viešai VĮ IID interneto puslapyje (www.iidraudimas.lt) bei spaudoje.

- Draudimo išmokos indėlininkams bus išmokamos iki vasario 21 d., šis terminas gali būti pratęstas ne vėliau kaip iki kovo 7 d.

 - Kai pinigai bus pervesti į parinktą banką, indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančios draudimo išmokos išmokėjimo.

Daugiau informacijos teikia:

Nacionalinės kredito unijos laikinasis administratorius (tel. (8-5) 262 6143)

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (tel. (8-5) 213 5657)

Lietuvos bankas (tel. (8-5) 268 0068)


Moratoriumo laikotarpio pranešimas

Nacionalinės kredito unijos pajininkų dėmesiui:

NKU Laikinasis administratorius iki  2013 m. sausio 20 d. priimtų ir
svarstytų pajininkų pasiūlymus dėl jų galimo prisidėjimo prie Nacionalinės kredito unijos veiklos stabilumo ir patikimumo atkūrimo. Pasiūlymai priimami el. paštu laikinasisadministratorius@kreditounija.ltarba adresu Kalvarijų g. 140, Vilnius.


Moratoriumo laikotarpio pranešimas

Informuojame, kad Nacionalinės kredito unijos skolininkai įmokas už paskolas turi mokėti įprasta tvarka.

Įmokos pavedimą galima atlikti į vieną iš Nacionalinės kredito unijos sąskaitų:
LT79 7300 0100 9107 4068, AB Swedbank
LT57 7230 0000 0046 1001, UAB Medicinos bankas
LT43 7044 0600 0623 6327, AB SEB bankas

Mokėjimai taip pat galimi ir grynaisiais pinigais. Nacionalinė kredito unija klientus priima darbo dienomis nuo 12:00 iki 14:00 val. Norėdami atvykti kitu laiku, prašome registruotis paskambinus nurodytais telefonais: tel. (8-5) 262 6143, mob. +370 (633) 847 48.


Moratoriumo laikotarpio pranešimas

Informacija Nacionalinės kredito unijos nariams:

Nacionalinės kredito unijos laikinojo administratoriaus 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu atšaukiamas 2012 m. gruodžio 24 d. 16 val. neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Minėtą susirinkimą šaukti netikslinga, nes jo sušaukimą inicijavusi valdyba neteko savo įgaliojimų, o laikinasis administratorius nespėjo susipažinti ir įvertinti Nacionalinės kredito unijos finansinės būklės.


Moratoriumo laikotarpio pranešimas

Informacija Nacionalinės kredito unijos nariams:

2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdyba apribojo Nacionalinės kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių.

Veiklos apribojimo metu – iki 2013 m. sausio 31 d. unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą). Dėl unijos veiklos perspektyvų bus sprendžiama, kai laikinasis administratorius įvertins Nacionalinės kredito unijos finansinę būklę. Sprendimas apriboti kredito unijos veiklą ir paskirti laikinąjį administratorių priimtas įvertinus jos rizikingą veiklą ir nustatytus teisės aktų pažeidimus.

Papildoma informacija teikiama Lietuvos banko tel. (8-5) 268 00 68,
Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt.

Primename, kad bankuose ir kredito unijose laikomi indėliai iki 345. 280,00 Lt yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nustatyta tvarka.